กิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘

แชะ โชว์ ไลค์ ภาพแห่งความประทับใจ...ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๘

เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ผ่านทางเฟซบุ๊คกรมการศาสนา ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


ไหว้พระวัดริมคลอง ยลเสน่ห์วิถีชุมชนคุณธรรม บนเส้นทางบุญ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะไหว้พระ วัดริมคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ๑๙ วัด เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลกับชีวิต นอกจากจะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญทำกุศล ตามเส้นทางบุญแล้วยังได้ชื่นชมผลิตภัณฑ์ของดีจากภูมิปัญญาไทย และร่วมอุดหนุนสินค้าชาวบ้านอันเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนคุณธรรม...
... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
...

ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม กรมการศาสนาได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. วิ่งตามเส้นทางไหว้พระ ๙ วัด บริการแก่พี่น้องประชาชนที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
...

โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดเทพนารี สำนักงานเขตบางพลัด สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด และวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ วัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
...กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗