ติดต่อกรมการศาสนา

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โทร ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๗

กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรม
โทร ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๑

กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
โทร ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๒ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗

www.dra.go.th
www.facebook.com/Drathai.gov

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗