ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 

นโยบายการศาสนาของรัฐบาลด้านศาสนา
 รัฐบาลส่งเสริมเผยแพร่ศาสนธรรม และสืบทอดศาสนทายาทเพื่อสร้างสังคมให้มีจริยธรรมและคุณธรรม ดังนี้

1. ส่งเสริมศาสนศึกษา เพื่อเผยแพร่ศาสนธรรมและสืบทอดศาสนทายาท รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข และเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ
2. สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม ร่วมประกอบพิธีกรรมกับสมาชิกในครอบครัวมีศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
3. เอื้อให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อความสมานฉันท์และเพื่อสันติธรรมในสังคม
อำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   
             กรมการศาสนา มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          1. ทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
          2. เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
          3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
          4. ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
          5. ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการดำเนินการขององค์การศาสนา
          6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
วิสัยทัศน์  

"ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน"

พันธกิจ 
1. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
4. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง  คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
ยุทธศาสตร์  
1.รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน
2. ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์    
3. บูรณาการการทำงานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน
4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานศาสนา