ข่าวสารกรมการศาสนา

วันธรรมสวนะวัดกลางดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา
ได้มอบให้นายสำรวย  นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย นางพิสมัย  ไหวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ นายเอกชัย  สุกแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี นายประพันธ์  ว่องไว รักษาการ
นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานองค์กรเครือข่ายได้แก่
๑.   กรมการศาสนา
๒.   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓.   เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๔.   สำนักงานเขตธนบุรี
๕.   ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖.   กรมศุลกากร
บุคลากรหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา
โดยมีพระครูกิตติธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ องค์แสดงพระธรรมเทศนา
และรับสังฆทาน   ณ วัดกลางดาวคนอง  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะโดยตระหนัก
ถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้
 
 
รูปภาพประกอบ