ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางศรีนวล  ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ