ข่าวสารกรมการศาสนา

โครงการ “เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา  เป็นประธานเปิดโครงการ “เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๑
ณ ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในโอกาสที่สมาคมเปิดดำเนินการมาครบรอบ ๗๐ ปี ในปี พ.ศ ๒๕๖๓ อันเป็นวาระที่ดีงามในการนำเรื่องราวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เข้าถึงปฏิปทาธรรมจริยาของเหล่าพระอริยสาวก
ในสมัยพุทธกาล
รูปภาพประกอบ