ข่าวสารกรมการศาสนา

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย ภาคนานาชาติ ตามรอยสมเด็จย่า พร้อมทั้งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ”

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย ภาคนานาชาติ ตามรอยสมเด็จย่า พร้อมทั้งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ” โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธิ์ เขมฺงกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ  วัดยานนาวา  เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ