ข่าวสารกรมการศาสนา

โครงการ “เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๒ ณ ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมโครงการ “เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๒ ณ ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในโอกาสที่สมาคมเปิดดำเนินการมาครบรอบ ๗๐ ปี 
ในปี พ.ศ ๒๕๖๓
รูปภาพประกอบ