ข่าวสารกรมการศาสนา

กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายธนพล พรหมสุวงษ์ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเลย เพื่อสืบค้นการเสริมสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายธนพล พรหมสุวงษ์ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเลย เพื่อสืบค้นการเสริมสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๓
รูปภาพประกอบ