ข่าวสารกรมการศาสนา

โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

กรมการศาสนา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมการศาสนามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร และการต่อต้านการทุจริต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต การประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รูปภาพประกอบ