ข่าวสารกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำอธิบายสรุปสารสำคัญและคำแปลพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำอธิบายสรุปสารสำคัญและคำแปลพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ