ข่าวสารกรมการศาสนา

บุคลากรหน่วยงานองค์กรเครือข่าย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระบุญเรือง จารุวํโส เป็นองค์แสดงพระธรรมเ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการ เขตบางกะปิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการศาสนา นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ รองเลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ ๑. กรมการศาสนา ๒. สำนักงานเขตบางกะปิ ๓. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก บุคลากรหน่วยงานองค์กรเครือข่าย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระบุญเรือง จารุวํโส เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมกิจกรรม ๘๖ คน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะโดยตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมที่ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
รูปภาพประกอบ