ข่าวสารกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง และเข้าสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครอบรอบอายุวัฒนมงคล 84 ปี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง และเข้าสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครอบรอบอายุวัฒนมงคล 84 ปี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ