ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบและ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบและ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร” ๒๒,๕๔๐ แห่ง ทั่วประเทศ สร้างชุมชนเข้มแข็ง รายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาต่างๆ ลดลง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุข พึ่งพาตนเอง และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และขวัญกำลังใจแก่ชุมชนคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง จึงได้คัดเลือก ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ต้นแบบ และ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง “บวร” ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รูปภาพประกอบ