ข่าวสารกรมการศาสนา

บุคคลากรหน่วยงานองค์กรเครือข่าย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

           วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโกมินทร์  ชินบุตร ผู้อำนวยการ
เขตวังทองหลางเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวสมบูรณ์  ไตรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรม
นางสุมาลี นุ่มละออ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการศาสนา นางเสาวนีย์  ชื่นสำราญ รองเลขาธิการ
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และหน่วยงานเครือข่ายได้แก่
            ๑. กรมการศาสนา
            ๒. สำนักงานเขตวังทองหลาง
            ๓. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
           ๔. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
บุคลากรหน่วยงานองค์กรเครือข่าย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
โดยมีพระมหาบุญเรือง   กิตฺติปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระมหาวิบูลย์   กิจฺจสาโร
เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดสามัคคีธรรม  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  ผู้ร่วมกิจกรรม ๑๖๕ คน  
           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะโดยตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้ 
ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมที่ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
 
รูปภาพประกอบ