ข่าวสารกรมการศาสนา

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการศาสนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.กรมการศาสนาจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการศาสนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ