ข่าวสารกรมการศาสนา

ีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง  รุ่นที่ ๑  
 
ในการนี้  นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา  
ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารสิริภักดีธรรม  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ