ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยองค์การศาสนาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๑๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยองค์การศาสนาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๑๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ