ข่าวสารกรมการศาสนา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานะของกรมการศาสนาในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันอังคาร ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานะของกรมการศาสนาในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีผุ้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน
รูปภาพประกอบ