ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 8 และภาค 9 ประจำปี 2563 จำนวน 778 รูป

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดพุทธวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 8 และภาค 9 ประจำปี 2563 จำนวน 778 รูป พร้อมด้วยพระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงษ์ ชนุตฺตโม) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 384 รูป และสอบได้ประโยค 1-2 จำนวน 394 รูปรวมทั้งสิ้น 778 รูป เข้าร่วมในพิธี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดมหาสารคามและ จนท.ศูนย์ศพ จ.มหาสารคามเป็นอย่างดี
รูปภาพประกอบ