ข่าวสารกรมการศาสนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา มอบหมายให้ นายไกรศรี ทองเสมียน นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนางสาวชนัญญ์ทิชา อินทประวัติ นักวิเคราะห์งานด้านศาสนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รูปภาพประกอบ