ข่าวสารกรมการศาสนา

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" โดยมี 
 
👉บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"  โดย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา 
 
👉มารยาทไทยในองค์กรและมารยาทไทยในศาสนพิธี โดย นายชวลิตศิริภิรมย์ ที่ปึกษากรมการศาสนา 
 
👉การครองตน การครองคน การครองงาน และวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากรกรมการศาสนา โดย นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรม 
 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  เขตดินแดง กรุงเทพฯ
รูปภาพประกอบ