ข่าวสารกรมการศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเเทพฯ ได้จัดเตรียมภัตตาหาร น้ำปานะ ไปถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมเครื่องไทยธรรม และข้าวสาร เส้นหมี่ ไวไว กุนเชียง น้ำปลา น้ำมันพืช ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเเทพฯ ได้จัดเตรียมภัตตาหาร น้ำปานะ ไปถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมเครื่องไทยธรรม และข้าวสาร เส้นหมี่ ไวไว กุนเชียง น้ำปลา น้ำมันพืช ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แอลกอฮอล์ สิ่งของเครื่องใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ที่วัด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ