ข่าวสารกรมการศาสนา

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักวิชาการผู้ประสานงานอำเภอขุนตาล,อำเภอเวียงแก่น,อำเภอเชียงของ ลงพ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางเบ็ญจมาส  บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักวิชาการผู้ประสานงานอำเภอขุนตาล,อำเภอเวียงแก่น,อำเภอเชียงของ  ลงพื้นที่ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ ศพอ.ในพื้นที่อำเภอขุนตาล จำนวน ๒ ศูนย์ ,อำเภอเวียงแก่น  จำนวน ๔ ศูนย์ อำเภอเชียงของ  จำนวน ๑๑ ศูนย์ และการติดตามประเมินผลและรายงานผลโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดป่ายาง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล, วัดม่วงแก้ว ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น, วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย วัดแก่นใต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ  "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#เชียงราย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ