ข่าวสารกรมการศาสนา

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญ

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์  อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ