ข่าวสารกรมการศาสนา

กิจกรรม ในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมาย น.ส. ทิพวรรณ  โมฬี เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน  ซึ่งจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. ส่วนกลาง ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายในงาน มีการนำเสนอวีดีทัศน์การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ต่อด้วยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน Mr. Julien Garsany  ตำแหน่ง Deputy Regional Representativ ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ และพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA  Awards) จำนวน 34 รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความดีจำนวน 4 รางวัล และพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และสุดท้าย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างพลังสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต หัวข้อ ฉันจะไม่ทน โดยอาจารย์พนม ปรีย์เจริญ. สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังว่าการกิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ จะทำให้ประชาชนคนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ผ่านทางวีดีทัศน์ นิทรรศการในงาน และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วน
รูปภาพประกอบ