ข่าวสารกรมการศาสนา

วันธรรมสวนะ วัดโคกจ้าหล่า เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุขุม  อังอนันท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายศักดิ์เพชร  ยานะแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมการศาสนา  นายประพันธ์  ว่องไว นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นางเสาวนีย์  ชื่นสำราญ  ชื่นสำราญ รองเลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นางนิตยา  ทัพพะรังสี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมป่าไม้ นางสาวอารยา  กิจบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางอารีย์  ป้องสีดา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวกานต์พิชชา  ทุมดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
และหน่วยงานองค์กรเครือข่ายได้แก่ 
๑.  กรมการศาสนา
๒.  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
๓.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๔.  สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาเขตบางเขน 
๕.  กรมที่ดิน 
๖.  กรมปศุสัตว์ 
๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๘. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เขตคลองสามวา
๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๑. กรมป่าไม้
๑๒. สำนักงบประมาณ
๑๓. โรงเรียนวัดโคกจ้าหล่า
๑๔. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย
๑๕. โรงเรียนบ้านบัวมล  (เจริญราษฎร์อุทิศ)
๑๖. สำนักงานเขตสายไหม
๑๗. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
๑๘. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑๙. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
บุคลากรหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมสวดมนต์ธรรมวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา โดยมีพระครูสถิตโชติวัฒน์ เจ้าคณะแขวงสายไหมและเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูอาทรกุศลกิจ เลขานุการเจ้าคณะแขวงสายไหมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ อุโบสถวัดโคกจ้าหล่า  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๓๕ คน  
         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะโดยตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้
รูปภาพประกอบ