ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางศรีนวล ลัภกิตโร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒
รูปภาพประกอบ