ข่าวสารกรมการศาสนา

จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัด

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มนิติการ จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาทรอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย โดยมีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน และมีผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายสันติ สาทิพย์พงษ์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒
รูปภาพประกอบ