ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางศรีนวล  ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนาได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ