ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรับสมัครสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อส่งทีมเข้าประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

การประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
 
         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อส่งทีมเข้าประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ติดต่อสอบถามขอและยื่นใบสมัครพร้อมส่งคลิปวีดีโอการขับร้องเพลงหมู่ทั้ง ๒ เพลง ลงในซีดี (CD) หรือส่งลิงค์ไฟล์มาที่ E-mail:[email protected] ได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทร. ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๑๒ โทรสาร ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๑๓ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  
 


 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เพลงที่ใช้ในการประกวดได้ที่ไฟลด้านล่างค่ะ
รูปภาพประกอบ