ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา

วันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดนาคกลาง วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมเจ้าท่า โรงเรียนวัดนาคกลาง เเละ พุทธศาสนิกชน โดยมี พระครูศรีปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร ทรงเป็นประธานสงฆ์และองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดนาคกลาง วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฎิบัติธรรมในวันธรรมสวนะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังเเละน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ
รูปภาพประกอบ