ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

การจัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการ จำนวน ๒๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด....
๑. กาญจนบุรี                                                ๒. ขอนแก่น
๓. จันทบุรี                                                    ๔. ชลบุรี                                     
๕. เชียงราย                                                  ๖. นครปฐม
๗. นครศรีธรรมราช                                        ๘. นครสวรรค์                               
๙. นนทบุรี                                                    ๑๐. ปทุมธานี                                
๑๑. เพชรบุรี                                                 ๑๒. ภูเก็ต                                    
๑๓. แม่ฮ่องสอน                                           ๑๔. ราชบุรี                                  
๑๕. ลพบุรี                                                   ๑๖. ลำพูน
๑๗. สงขลา                                                 ๑๘. สมุทรปราการ
๑๙. สระแก้ว                                                ๒๐. สระบุรี
๒๑. สุพรรณบุรี                                             ๒๒. สุราษฎร์ธานี
๒๓. อุตรดิตถ์                                               ๒๔. อุบลราชธานี
 
หมายเหตุ
1. หากมีข้อสงสัยสอบถามที่สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โทร. 0 2209 3729 หรือ
    นางสาวนฤมล  ดวงสุวรรณ  โทร. 08 7796 8225 หรือนางสาวสุพิน  มาไกล  หมายเลขโทรศัพท์ 08 0598 9821
2. กรมการศาสนากำลังดำเนินการจัดส่งหนังสือนำและเอกสารจัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมทั้ง ๒๔ จังหวัด
 
 
 
หมายเหตุ จัดสรรเงินอุดหนุนให้ ๒๔ จังหวัด ได้แก่ ๑. กาญจนบุรี ๒.ขอนแก่น ๓. จันทบุรี ๔. ชลบุรี ๕. เชียงราย ๖. นครปฐม ๗. นครศรีธรรมราช ๘. นครสวรรค์ ๙. นนทบุรี ๑๐. ปทุมธานี ๑๑. เพชรบุรี ๑๒. ภูเก็ต ๑๓. แม่ฮ่องสอน ๑๔. ราชบุรี ๑๕. ลพบุรี ๑๖. ลำพูน ๑๗. สงขลา ๑๘. สมุทรปราการ ๑๙. สระแก้ว ๒๐. สระบุรี ๒๑. สุพรรณบุรี ๒๒. สุราษฎร์ธานี  ๒๓. อุตรดิตถ์ ๒๔. อุบลราชธานี
รูปภาพประกอบ