ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

จัดสรรเงินอุดหนุนดำเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดสรรเงินอุดหนุนดำเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒