ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

เรื่อง แจ้งกำหนดการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งกำหนดการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓