ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

การจัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563