ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

แจ้งขยายเวลาการดำเนินการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบเนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ หลายจังหวัดได้รับผล กระทบไม่สามารถดำเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดได้และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ข้อ 2 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ดังนั้น กรมการศาสนา จึงขอแจ้งขยายเวลาการดำเนินการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด ในส่วนภูมิภาค จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม 2564