ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

แจ้งขยายวันส่งผลงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมการศาสนาขอแจ้งขยายวันส่งผลงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2564 ไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นภายในวันที่ 15 มกราคม 2564