ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา

ขอแจ้งขยายวันส่งวีดิโอการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับประเทศ