ข่าวประกาศ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมการศาสนา


ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมการศาสนา
รูปภาพประกอบ