ข่าวประกาศ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ของกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐
 
รูปภาพประกอบ