ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔