ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน