ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถานจำนวน 9 แห่ง

1. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล


2. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย


3. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยพารณสี สาธารณรัฐอินเดีย


4. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย


5. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยสารนาถ สาธารณรัฐอินเดีย


6. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยเชตวันมหาวิหาร สาธารณรัฐอินเดีย


7. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยนวราชรัตนาราม สาธารณรัฐอินเดีย


8. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช สาธารณรัฐอินเดีย


9. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน วัดอโยธยารามราชธานี สาธารณรัฐอินเดีย

 

                                             


 
     
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗