สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

กรมการศาสนา

มหาเถรสมาคม

ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถานจำนวน 9

1. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน
วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 

2. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน
วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย3. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน

วัดไทยพาราณสี พุทธวิปัสสนา สาธารณรัฐอินเดีย4. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย5. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน
วัดไทยสารนาถ สาธารณรัฐอินเดีย


6. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สาธารณรัฐอินเดีย7. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน
วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 สาธารณรัฐอินเดีย8. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน
วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช สาธารณรัฐอินเดีย


9. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน

วัดอโยธยารามราชธานี สาธารณรัฐอินเดีย


 
     
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗