ความเป็นมา
ระเบียบ / กฏหมาย
คลังภาพ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฯ

เส้นทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนฯ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ
                     

     

    

 
     
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗
s