กรุงเทพมหานคร

 

 

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
วัดสามพระยา
วัดเทพธิดาราม
วัดราชนัดดาราม
วัดชนะสงคราม
วัดอินทรวิหาร
วัดมหรรณพาราม
วัดปรินายกวรวิหาร
วัดใหม่อมตรส
วัดราชบูรณะ
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดสระเกศ
วัดสิตาราม
วัดดิสานุการราม
วัดพระพิเรนท์
วัดพลับพลาชัย
วัดคณิกาผล
วัดปทุมคงคา
วัดกันตุยาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดบพิตรภิมุข
วัดชัยชนะสงคราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดปราสาทบุญญาวาส
วัดสุคันธาราม
วัดอัมพวัน
วัดจันทรสโมสร
วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
วัดสวัสดิ์วารสีมาราม
วัดน้อยนพคุณ
วัดใหม่ทองเสน
วัดธรรมาภิรตาราม
วัดจอมสุดาราม
วัดประชาระบือธรรม
วัดโบสถ์สามเสน
วัดเทวราชกุญชรฯ
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
วัดเวตะวันธรรมาวาส
วัดสร้อยทอง
วัดมัชณันติการาม
วัดจอมสุดาราม
วัดไผ่ตัน
วัดพรหมวงศาราม
วัดใหม่ช่องลม
วัดพระราม๙
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
วัดปทุมวนาราม
วัดมหาพฤฒาราม
วัดหัวลำโพง
วัดแก้วแจ่มฟ้า
วัดม่วงแค
วัดยานนาวา
วัดบรมสถล
วัดสุทธิวราราม
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
วัดคลองใหม่
วัดปริวาศ
วัดด่าน
วัดทองบน
วัดวรจรรยาวาส
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดบางโคล่นอก
วัดราชสิงขร
วัดเทพลีลา
วัดบึงทองหลาง
วัดศรีบุญเรือง

วัดคลองเตยใน
วัดภาษี
วัดบุญรอดธรรมาราม
วัดวชิรธรรมสาธิต
วัดบางนานอก
วัดบางนาใน
วัดศรีเอี่ยม
วัดทุ่งลานนา
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดตะกล่ำ
วัดลาดบัวขาว
วัดกระทุ่ม
วัดยางพระอารามหลวง
วัดปากบ่อ
วัดมหาบุศย์
วัดเทพลีลา
วัดทองใน
วัดขจรศิริ
วัดเสมียนนารี
วัดหลักสี่
วัดดอนเมือง
วัดพรหมรังสี
วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
วัดสีกัน
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
วัดเทพนิมิตต์
วัดคลองบ้านใหม่
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดไตรรัตนาราม
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
วัดเกาะสุวรรณาราม
อยู่ดีบำรุงธรรม
หนองใหญ่
วัดเจริญธรรมาราม
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
วัดคู้บอน
วัดทองสัมฤทธิ์
วัดบำเพ็ญเหนือ
วัดบางเพ็งใต้
วัดแสนสุข
วัดหนองจอก
วัดประยงค์กิตติวนาราม
วัดสีชมพู
วัดใหม่เจริญราษฎร์
วัดสามง่าม
ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
วัดกัลยาณมิตร
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดเวฬุราชิน
วัดอินทาราม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดจันทาราม
วัดราชคฤห์
วัดกระจับพินิจ
วัดดาวคะนอง
วัดบุคลโล
วัดสันติธรรมาราม
วัดสุทธาวาส
วัดกันตทาราราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองนพคุณ
วัดเศวตฉัตร
วัดทองเพลง
วัดสุทธาราม
วัดบางปะกอก
วัดหลวงพ่อโอภาสี
วัดพุทธบูชา
วัดบางบอน
วัดนินสุขาราม

วัดพรหมรังสี
วัดสะแกงาม
วัดศรีษะกระบือ
วัดราชโอรสาราม
วัดนางนอง
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชสิทธาราม
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดดีดวด
วัดท่าพระ
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดเจ้ามูล
วัดนาคกลาง
วัดสังข์กระจาย
วัดสุวรรณาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดสุวรรณคีรี
วัดฉิมทายาวาส
วัดสีหไกรสร
วัดเจ้าอาม
วัดนายโรง
วัดเชิงเลน
วัดรวกสุทธาราม
วัดบางเสาธง
วัดเพลงวิปัสสนา
วัดอมรทายิการาม
วัดมะลิ
วัดดาวดึงษาราม
วัดอมรคีรี
วัดภคินีนาถ
วัดบวรมงคล
วัดทอง
วัดเทพนารี
วัดรวกบางบำหรุ
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชาธิษฐาน
วัดประสาท
วัดเกาะ
วัดทอง
วัดพิกุล
วัดจำปา
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
วัดกระจัง
วัดช่างเหล็ก
วัดเพลง
วัดประดิษฐาราม
วัดปากน้ำ
วัดนวลนรดิศ
วัดอัปสรสวรรค์
วัดคูหาสวรรค์
วัดนิมมานรดี
วัดนาคปรก
วัดโคนอน
วัดเพลง
วัดรางบัว
วัดตะล่อม
วัดอ่างแก้ว
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดบุณยประดิษฐ์
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
วัดม่วง
วัดชัยฉิมพลี
วัดนิมานรดี
วัดปรุณาวาส
วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส
วัดอุดมรังสี
วัดวงษ์ลาภาราม
วัดไผ่เลี้ยง
วัดทองเนียม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๓