แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็ปไซต์กรมการศาสนา

ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 3478 1212 3 6 279 1731
จำนวนคนตอบ (%) 100% 30.93% 0.08% 0.15% 7.12% 44.17%

ความสวยงามของเว็ปไซต์

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 3478 986 177 13 2 1180
จำนวนคนตอบ (%) 100% 32.47% 5.83% 0.43% 0.07% 38.85%