แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็ปไซต์กรมการศาสนา

ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 619.5 53 1 6 3 508
จำนวนคนตอบ (%) 100% 7.59% 0.14% 0.86% 0.43% 72.78%

ความสวยงามของเว็ปไซต์

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 619.5 54 4 5 0 344
จำนวนคนตอบ (%) 100% 9.98% 0.74% 0.92% 0% 63.59%