แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็ปไซต์กรมการศาสนา

ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 6548 3925 4 7 279 1924
จำนวนคนตอบ (%) 100% 53.89% 0.05% 0.1% 3.83% 26.41%

ความสวยงามของเว็ปไซต์

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 6548 3153 178 13 2 1327
จำนวนคนตอบ (%) 100% 54.25% 3.06% 0.22% 0.03% 22.83%