แผนแม่บท/แผนปฏิบัติราชการ/ผลปฏิบัติงานและงบประมาณ

img
กลับ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการการใช้จ่ายงบประมาณ

img

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 1.รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายไตรมาส1 2.รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายไตรมาส2 3.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ก.พ.65 4.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ต.ค.64 5.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ธ.ค.64 6.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พ.ย.64 7.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ม.ค.65 8.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มี.ค.65