วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน วันที่ 2 เมษายน เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี นายอิทธิพลกล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยในส่วนกลาง ร่วมกับวัดปทุมวนาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี กรมการศาสนายังได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และร่วมสืบสานประเพณีการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 ปี โดยในปีนี้กรมการศาสนาได้ร่วมกับวัดยานนาวา เขตสาทร จัดกิจกรรมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวมทั้งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา และจะจัดกิจกรรมฯ ณ วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดปางล้อ และวัดในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร และวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่อไป

2 เม.ย. 66 2

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างคุณธรรมทั่วประเทศ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง ผ่านระบบvideo conference โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานเเละบรรยายพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง เเละยั่งยื่น" โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๕ คน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ของชุมชนคุณธรรม จำนวน ๘ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

30 มี.ค. 66 11

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมาย นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ๑.จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนฯ (วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดยานนาวา) ๒.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน (วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน 2566 ณ วัดปทุมวนาราม) ๓.จัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์แห่งชาติ) (วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดปทุมวนาราม) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะทำงานฯของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าว เพื่อวางแผน ประสานงานการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

30 มี.ค. 66 9

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ และนายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ ๕๙ ปี โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

28 มี.ค. 66 7

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนมุ่งผลสัมฤธิ์ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ต.ปรีชา พิทักษ์ธานิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสัมมนา ทั้งนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ สโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

28 มี.ค. 66 27

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 มี.ค. 66 15
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
30 มี.ค. 66 ผลการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่
28 มี.ค. 66 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 มี.ค. 66 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการศาสนา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
14 มี.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการประกวดสวดโอเอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
9 มี.ค. 66 คำสั่งกรมการศาสนา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นฉบับหนังสือในโครงการ “มหัศจรรย์ศาสนสถานไทย”
27 ก.พ. 66 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม)
8 ก.พ. 66 กรมการศาสนา กำหนดจัดการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
27 ม.ค. 66 กำหนดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมการศาสนา
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
12 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
20 ม.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และนักวิชาการเงินและบัญชี
23 ธ.ค. 64 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
9 พ.ย. 64 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
18 ต.ค. 64 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 ธ.ค. 63 คำสั่งกรมการศาสนา เรื่อง เลื่อนข้าราชการ